BİREYSEL GÖNÜLLÜ TAAHHÜTNAMESİ

 

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ

BİREYSEL GÖNÜLLÜ TAAHHÜTNAMESİ

 

Gönüllü hizmeti, herhangi bir kazanç sağlama amacı olmayan, gönüllü bir yardım hareketidir.

Gönüllülük, toplumun tüm alanlarında dayanışmayı, yardımlaşmayı, kaynakların en faydalı ve yaygın şekilde değerlendirilmesini sağlar.

Türkiye Kızılay Derneği, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve sosyal farklılık gözetmeksizin tüm ihtiyacı olan taraflara hizmet sunar. Türkiye Kızılay Derneği gönüllüsü, Türkiye Kızılay Derneği politikalarının kapsamının bilincindedir, bilir ve politikaya uygun çalışır ve hareket eder.

Türkiye Kızılay Derneği, iş bu taahhütname ile gönüllüsüne özellikle ilgili alanda çalışacak ise, ilk yardım eğitimi, afet yönetimi eğitimi, psikolojik destek için çalışan gönüllülere eğitim verecektir. Diğer eğitimleri, gönüllüsüne bilgisayar ortamında çevrim içi veya sınıf içi eğitimlerle iletir. Kızılay gönüllüsü, çevrim içi eğitimleri dikkatlice ve anlayarak izler ve/veya okur.

Türkiye Kızılay Derneği, Gönüllüsünden, gönüllü olduğu alanda, talep edilen gönüllülüğü, tam bir istek ve motivasyonla; paylaşmayı bilen, iletişimi güçlü, merhamet sahibi ve yaptığı iş için gerekli öz disiplin ile hareket etmesini bekler. Gönüllülükte işbirliğini, şeffaf ve sürekli diyalog halinde bir çalışma yapılmasını önemser.

Türkiye Kızılay Derneği Bireysel Gönüllüsü, yukarıda açıklanan hususların yanı sıra;

 • Türkiye Kızılay Derneği Temel İlkeleri ve Gönüllülük Politikası’na uygun hareket edeceğini,
 • Türkiye Kızılay Derneği’ne ve/veya Kurumsal kimliğe maddi veya manevi zarar verecek şekilde davranmayacağını,
 • Gönüllü faaliyetlerde elde edilen bilgi ve görselleri isteyerek veya istemeyerek sosyal medya veya diğer yazılı görsel medyada yararlanıcı, diğer gönüllüler veya kurumun saygınlığına zarar verecek ve bilgilerin gizliliğini zedeleyecek şekilde kullanmayacağını, Türkiye Kızılay Derneği bünyesinde yürütülen faaliyetler sırasında edinilen bilgilerin gizliliğine riayet edeceğini,
 • Gönüllü çalışmalarda siyasi, ideolojik veya dini herhangi bir propaganda gerçekleştirmeyeceğini,
 • Kişisel sorunlarını gönüllülük çalışmalarına taşımayacağını,
 • Gönüllü faaliyetleri veya Türkiye Kızılay Derneği markasını kullanarak herhangi maddi çıkar elde etmeyeceğini ve böyle bir beklenti içerisinde olmayacağını,
 • Gönüllü olarak katıldığı faaliyetlerde üzerine düşen görevi gereklerine uygun olarak en özverili biçimde gerçekleştireceğini,
 • Gönüllü faaliyetlerde verilen görevi tamamlayıncaya kadar devamlılık sağlayacağını, ancak zorunluluk hallerinde yetkili kişiye bilgi vererek ayrılacağını,
 • Etik, ahlaki ve insani değerlere saygılı olacağını,
 • Toplumsal hassasiyetleri, coğrafi koşulları, farklı kültürleri, kişilerin içerisinde bulundukları psikolojik durumları dikkate alarak uygun söylem ve eylemlerde bulunacağını,
 • Gönüllü faaliyetlerde görülen eksiklikleri düzeltmeye çalışacağını, düzeltilemiyorsa ilgili kişilere bilgi vereceğini,
 • Gönüllülük faaliyetlerinde gerekli olan eğitim, seminer ve organizasyonlara katılacağını,
 • Gönüllü olarak katılım sağlanan ulusal ve uluslararası faaliyetlerde gerekli olan rapor vb. belgeleri ilgili kişilere zamanında hazırlayarak teslim edeceğini,
 • Çocuk haklarının ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BMÇHS) dahilindeki yükümlülükleri yerine getireceğini,
 • İlgili Türkiye Kızılay Derneği prosedür ve uygulamalarına uygun hareket edeceğini,

 • Gönüllü faaliyetler veya Türkiye Kızılay Derneği markasını temsil eden görselleri üzerinde taşırken Türkiye Kızılay Derneğini temsil etme bilinciyle hareket edeceğini, olumsuz algılanabilecek davranış ve söylemlerden uzak duracağını,
 • Gönüllülüğün karşılıksız hizmet anlayışı ile kabul edilen bir görev olduğunu bildiğini,
 • Gönüllülük çalışmaları sırasında gönüllünün kendi kusuru ile sebep olduğu herhangi bir kazada kendisi, kurum veya üçüncü şahıslar için oluşabilecek maddi veya manevi her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu bildiğini,
 • Gönüllünün kendisine ve etrafındakilere zarar verebilecek ve/veya kendisi ve çevresindekiler açısından bilinmesi / önlem alınması / izlenmesi gereken herhangi bir sağlık sorunu olmadığını, olduğu takdirde ilgili kişileri zamanında bilgilendireceğini,
 • Başvuru/kayıt ve gönüllü formunda doğru bilgileri verdiğini ve bu bilgilerin güncel olmasını sağlayacağını,
 • Gönüllülük çalışması esnasında herhangi bir siyasi görüş ve kurum adına etkinlikte bulunmayacağını,
 • Gönüllüye sağlanan tüm oryantasyon ve ilgili eğitimleri çevrim içi/çevrim dışı formatta alacağını,
 • Gönüllünün kendisine verilen veya gönüllünün talip olduğu ve kabul edildiği tüm çalışmalarda kendisinden kaynaklanan aksamaların yaşanmamasına en üst seviyede özen göstereceğini,
 • Türkiye Kızılay Derneği personeli ile uyum ve işbirliği içinde çalışacağını,
 • Gönüllü çalışmaların tamamında insan güvenliğine kasıtlı zarar verme, maddi ya da manevi sömürü ve istismara teşebbüsün olmayacağını,
 • Gönüllülük kaydı işlemlerinin tamamlanmasından sonra kimlik, tebligat ve adli sicil bilgilerinin değiştirmesi halinde en geç 1(bir) ay içinde Türkiye Kızılay Derneğine bildirileceğini,
 • Gönüllülüğün ifası için zorunlu Kişisel Verilerin Türkiye Kızılay Derneği tarafından işlenmesine izin verdiğini,
 • Türkiye Kızılay Derneği bünyesindeki faaliyetler ile ilgili bilgilerin ve çeşitli duyuruların telefon, çağrı merkezi, faks, akılı ses kaydedici sistemler, e-posta, kısa mesaj vasıtasıyla tarafına ulaştırılmasına izin verdiğini,
 • Türkiye Kızılay Derneği bünyesindeki faaliyetler kapsamında gönüllü tarafından kayda alınan ya da gönüllüye ait fotoğraf, video, ses ve benzeri görsel ya da işitsel materyalin Türkiye Kızılay Derneğinin kurumsal iletişim organlarında ya da çeşitli iletişim, tanıtım materyalleri ile faaliyetlerinde Türkiye Kızılay Derneği tarafından süresiz olarak kullanılmasına izin verdiğini ve bu konuda hiçbir bedel talep etmeyeceğini,
 • Türkiye Kızılay Derneği bünyesindeki faaliyetler kapsamında veya bu kapsamda düzenlenen seyahat, gezi vb. organizasyonlara ulaşım sağlanırken oluşabilecek zararlara ilişkin tüm sorumluluğun gönüllüye ait olduğunu,

Kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yukarıda şartları belirtilen işbu taahhütnameye uygun gönüllü olacağımı ve işbu taahhütnameye bağlı kalacağımı, şahsımla ilgili beyan ettiğim bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu, işbu taahhütnamenin tarafımca okunduğunu, anlaşıldığını, gönüllü olarak alınan hizmetler nedeniyle herhangi bir ücret talep etmeyeceğimi, gönüllülük görevimi ifa ederken kusurumla veya kusurum olmaksızın sebep olduğum gerek Türkiye Kızılay Derneğinin gerek benim ve gerekse üçüncü kişilerin uğrayacağı herhangi bir maddi/manevi zararda her türlü tazmin sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, iş bu hususla ilgili Türkiye Kızılay Derneğine hiçbir surette rücu etmeyeceğimi, Türkiye Kızılay Derneği’nden herhangi bir talebim olmayacağını, tüm bu hususlara aykırı şekilde davranmam halinde hukuki ve cezai her tür sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İş bu taahhütname sebebiyle ortaya çıkabilecek olan tüm uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Etkinlikler ve Faaliyetler
7920812
Etkinlikler ve Faaliyetlerle Erişilen Kişi Sayısı
Eğitim
461669
Eğitim Verilen Kişi Sayısı
Projeler
144529
Projeler İle Erişilen Kişi Sayısı
Açılan Kurslar
5481
Açılan Kurslara Katılan Kişi Sayısı
Söyleşi ve Konferanslar
143391
Söyleşi ve Konferanslarla Erişilen Kişi Sayısı
Dijital Medya Etkileşimi
11319869
Dijital Medya Etkileşimi İle Erişilen Kişi Sayısı

Bugünün Gençleri, Yarının Liderleri

Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.

Detaylı Bilgi