Biz Kimiz

Genç Kızılay'ı daha yakından tanımak ister misiniz?
 

Gençlerimize dayanışma, yardımlaşma ve şefkat duygularını aşılamak; düşünce, dini dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kardeşlik ve arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmek; Atatürk ilkelerine bağlı, yurdunu ve milletini seven sağlıklı bir nesil yetiştirilmesine yardımcı olmak; Gönüllü Kızılaycılar kazanmak ve yetiştirmek; Kızı­laycılık ilkelerinin yurt ve dünya gençleri arasında yayılmasını sağlamak. Gençlerin de insan ızdırabının azaltılması yönündeki çalışmalara katılımını sağlamak.

Gençlik faaliyetlerini gönüllü insan kaynağı ile gerçekleştirmek ve yurt ça­pında yaygınlaştırarak etkin, verimli, sürdürebilir hale getirmektir.

 • Gençlik alanında, Türk Kızılay’ının insani değerlerini benimsemiş ve bu değerlerle donanmış kitlesini oluşturmak,
 • Türk Kızılay’ı olarak, Gençlerin Sivil Toplum Kuruluşları vasıtasıyla sosyal sorumluluk alanlarına katılımlarını sağlayarak, gençlerin toplumsal zarar görebilirliklerinin azaltıl­ması ile kendine güvenen, deneyimli ve nitelikli bir gençlik oluşumuna katkı sağlamak,
 • Böylelikle Türk Kızılay’ının geleceğini ve gençlerin gönüllü olarak iyi birer temsilci olarak katkı sunmasını teminat altına almaktır.
 • Milli birlik ve beraberlik duyguları içinde yaşamak,
 • Etik ve ahlaki değerlerin geliştirilmesine katkı sağlamak,
 • Kızılayın misyonunu, vizyonunu ve 7 temel ilkesini öğretmek,
 • Toplu yaşam kuralları konusunda farkındalık oluşturmak,
 • Kardeşlik, dostluk, saygı ve güven duyguları içinde yaşamalarını sağlamak,
 • Temiz ve düzenli olma alışkanlığını kazandırmak,
 • Kendi başına iş yapabilme becerisi kazandırmak,
 • Beden ve çevre temizliği konusundaki bilgileri öğretmek,
 • Olağan ve olağanüstü durumlarda alınacak korunma önlemleri hakkında bilgilendirmek,
 • Kızılaycılık, afet bilinci, ilkyardım, kan, kök hücre, bağımlılıkla mücadele, göç, sosyal hizmetler alanlarında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
 • El sanatları, halk oyunları, drama, spor ve benzeri dallarda bilgi ve becerilerini geliştirmek,
 • Ekip çalışması, özgüven ve işbirliği ruhu kazandırmak,
 • Tarihi ve kültürel bilgi birikimlerini arttırmak,
 • Zarar görebilirlik ve madde bağımlılıklarının azaltılmasını sağlamak.
 • Kızılayın toplum ve dünya için gerekliliğini anlatmak ve bu konudaki çalışmalarına gönüllü olmalarını sağlamak.
 • İyilik ve insanlık yolunda yapılan çalışmaların gelecek kuşaklara da taşınmasını sağlamak.
 • Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kan bağışçısı olmalarını, kök hücre bağışçısı olmalarını, insan ızdırabının azaltılması yönünde Kızılayın en büyük destekçisi olma­larını sağlamak.

Türkiye nüfusunun yarısından fazlası gençlerden oluşmaktadır. Gençler, hem hizmet alıcı hem de hizmet verici olarak Türk Kızılay’ı için çok önemli bir hedef kitledir. Hiz­metlerin yerele yaygınlaştırılması, yeni bağışçıların kazanılması ve Türk Kızılay’ının savunuculuğunun yapılmasında gençlerin gönüllü katılımı büyük önem taşımaktadır.

Bununla birlikte, değişen dünya koşullarında Türk Kızılay’ının bu değişime hızla adapte olabilmesi ve dinamik kalabilmesi için hizmetlerini gençlerle birlikte üretmesi ve yürütmesi gerekmektedir.

Türk Kızılayı, gençlik alanındaki çalışmalarına 23 Mayıs 1933`te başlamıştır. Türk Kızılayının gençlerle ilk çalışmaya başladığı yıllardaki faaliyetleri;

 • Çocukları insaniyet, şefkat ve birbirlerine yardım hisleriyle yetiştirmek, bu maksadın gerçekleşmesi için toplum hayatına alıştırmak,
 • Hıfzıssıhha kaidelerini yayarak memleket dâhilinde umumi sağlığın yükselmesini sağlamak,
 • Öğrencileri Kızılay işleriyle yakından alakadar etmek suretiyle, onlara Türk Kızılay’ının maksat ve gayelerini öğretmek ve üye sayısını arttırmak,
 • Dış ülkelerdeki benzer gençlik dernekleriyle işbirliğinde bulunmak,
 • Türk Kızılay’ının gelirlerini arttırarak Türk Kızılay’ı Genel Merkezi’nin talimatları doğrultusunda felaketzedelere, hastalara, malullere ve muhtaçlara yardımda bulunmak,
 • Türk gençlerinde fazilet, iyilik, yardımseverlik ve vatandaşlık hisleri yaşatmak.

Gençlik Kolları

 • Gençlik Kampları: Türk Kızılayı tarafından yaz aylarında çocuklara ve gençlere yönelik faaliyete geçirilen Gençlik Kamplarında; yurt ve insan sevgisinin yanı sıra dayanışma, yardımlaşma, şef-kat duyguları içinde sosyal durum ve davranışlarının gelişimine katkı sağlayarak Türk Kızılay’ının amaç ve ilkelerine uygun yapıcı ve yaratıcı çalışmalarda bulunulmaktadır. Gençlik kampları ağırlıklı olarak okulların tatil zamanında ulusal ve uluslararası düzeyde açılmakla birlikte kışın yarıyıl tatillerinde ve gerektiğinde yıl içinde tematik kamp olarak 11-28 yaş arası gençlere yönelik düzenlenmektedir. Gençlik Kamplarımızda çocuklara ve gençlere proje yazma, kişisel gelişim, iletişim, afet, ilk yardım, drama, halkoyunları, spor, el sanatları, bağımlılıkla mücadele, zarar görebilirliğin azaltılması vb. branşlarda alanında uzman eğitmenler ve Kızılay tarafından yetiştirilen liderler eşliğinde çeşitli aktivite/eğitimler ve kültür gezileri gerçekleştirilmektedir. Türk Kızılayı diğer ülkelerin Kızılhaç-Kızılay Dernekleri ile temaslarda bulunarak ulus-lararası gençlik kampları düzenlemekte, başka ülkelerde düzenlenen bu tür kamplara katılmak suretiyle gençlerimizle dünya gençleri arasında arkadaşlık, dostluk ve dayanışma duygularının geliştirilmesine, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Hareketinin ve temel ilkelerinin yayılmasına ve Türkiye’nin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.

 • Gençlik Kolları: Türk Kızılayı çatısı altında çalışmayı tercih etmiş olan 18-35 yaşları arasında gençleri bir araya getirerek ortak hareket oluşturmak, çeşitli projeler üreterek, gençlere öz güven kazandırmak; onların idealist ve aktif olmalarını, çözümün bir parçası haline gelmelerini sağlamak, gençlerin karar verme yöntemi ve yürütme süreçlerinde aktif görevler almalarını sağlayarak, Kızılay Şubelerinde Gençlik Kollarının kurulması amaçlı çalışmalar yürütülmektedir.

 • Ünikulüpler: Nüfusumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan gençlerimizin zarar görebilirliğini azalt-mak adına, hizmet verecek olan gönüllülerin farkındalık ve gelişim düzeyini artırıcı faaliyetlerde bulunulması, ulusal ve uluslararası düzeyde programlar geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Türk Kızılay’ının yedi temel ilkesi doğrultusunda Üniver-sitelerde kulüpler kurulmaktadır.

 • Okullarla İlişkiler: İlköğretim ve lise çağındaki öğrencilere Kızılay’ı tanıtıcı organizasyonlar yapılmakta ve konferanslar verilmektedir. Türkiye genelinde, Şube başkanları aracılığıyla, okullarda yapılacak tanıtıcı sunumların koordinasyonu sağlanmaktadır. Okullarda Kızılay Gençlik Kolları kurulmasını ve faaliyetlerinin aktif ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere okul idareleriyle işbirliği yapılmaktadır.

 • Gençlik Projeleri: Şubelerde teşkilatlanan gençlik kollarımız ve üniversitelerde kurulan üniversite ku-lüplerimizin proje yazma kapasitelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmakta, hazırladığımız ulusal gençlik projelerinin yaygınlaştırılması sağlanmaktadır.

 • Etkinlik Yönetimi ve farkındalık çalışmaları: Şubelerde teşkilatlanan gençlik kollarımız, üniversitelerde kurulan üniversite kulüpleri-mizin ve Gönüllülerimizle ulusal çapta organizasyon ve etkinlik yönetimi yapılmakta, Kızılay’ın saha görünürlüğü, bilinirliği artırılmaktadır. Özel gün ve haftalarda ziyaretler, yürüyüşler, kutlamalara katılım sağlanmakta ve etkinlikler düzenlenmektedir.
Etkinlikler ve Faaliyetler
9015061
Etkinlikler ve Faaliyetlerle Erişilen Kişi Sayısı
Eğitim
482689
Eğitim Verilen Kişi Sayısı
Projeler
145467
Projeler İle Erişilen Kişi Sayısı
Açılan Kurslar
5598
Açılan Kurslara Katılan Kişi Sayısı
Söyleşi ve Konferanslar
160329
Söyleşi ve Konferanslarla Erişilen Kişi Sayısı
Dijital Medya Etkileşimi
11417842
Dijital Medya Etkileşimi İle Erişilen Kişi Sayısı

Bugünün Gençleri, Yarının Liderleri

Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.

Detaylı Bilgi